FILTER EINBLENDEN

HT140 - VHM-HPC ø 1,0 - 2,9 mm

HP150 - VHM-HPC ø 3,0 - 20 mm

TB140 - VHM-HPC Tieflochbohrer ø 1,0 - 12 mm

MC100 - VHM-Mikro ø 0,10 - 3,0 mm